KA7052 Rlc. Spotted Sunset x L. purpurata var. straita 3 1/4'' Pot A114