TS421.38 Cymbidium ensifolium Ba Bao Qi Zhen Bare Root A225