TS421.41 Cymbidium ensifolium Qian Xia Guan Bare Root A117