TS621.88 Cymbidium ensifolium Jin Qui Bare Root A352